Hydina vodná - chov v marginálnych oblastiach

23.10.2014 09:54

Chov hydiny v marginálnych oblastiach - 2. Vodná hydina

Jan Brouček

2.1. Chov kačíc

Chov kačíc u nás je výhradne zameraný na produkciu mäsa. Stupeň osvalenia, najmä hrudnej časti, záleží od dĺžky výkrmu kačíc. Obsah tuku v jatočnom trupe kačíc v priebehu rastu výrazne stúpa od veku 3 - 4 týždňov. Preto zvýšením intenzity rastu a skrátením dĺžky výkrmu je možné znížiť podiel tuku v jatočnom tele. Plemenná príslušnosť je tiež dôležitá pri rozhodovaní chovateľa, aké plemeno, či hybridnú kombináciu pre svoj chov uprednostní. Pri šľachtení kačíc bolo a je najviac využívaným plemenom plemeno pekingské a neskôr pižmové. Hlavné šľachtiteľské ciele sú zamerané na tvorbu vysoko úžitkových línií s dobrou kombinačnou schopnosťou. 

Odchov káčat
Odchov káčat sa delí na dve obdobia. Prvé obdobie zahrňuje výhradne tzv. teplý odchov a jeho dĺžka je v letnom období 14 - 21 dní, v zime 28 dní. Obidve pohlavia sú ustajnené spolu, na 1 m2 sa umiestňuje 5 – 8 káčat. Druhé obdobie, tzv. studeného odchovu, začína 3. - 5. týždňom veku a končí začiatkom znášky, teda s príchodom pohlavnej dospelosti (t.j. vo veku 24 - 26 týždňov). Počas teplého odchovu sa káčatá môžu odchovávať na podstielke s výbehom alebo bez výbehu alebo na roštoch, spravidla bez výbehu. Studený odchov prebieha v halách na podstielke s výbehom alebo bez výbehu, na roštoch, voľne pod prístreškami s možnosťou prístupu na vodu. Studený odchov je mierne náročný na podmienky prostredia. Káčatá sa do odchovne zastavujú jednorázovo, vždy v rovnakom veku. Podľa zahraničných autorov by malo mať každé káčatko od 2. do 18. týždňa veku minimálny priestor 0,5 m2 podlahovej plochy. V 18. týždni veku, kde zastavujeme chovné kŕdle, musí byť v hale zaistený na každý kus priestor cca 0,55 m2. Pokiaľ sú k dispozícii v chovných halách vonkajšie výbehy, má pripadať na 1 ks vnútri i vo výbehu minimálne 0,3 m2. Dĺžka napájacieho žliabku by mala činiť na jedno káča v prvých štyroch týždňoch veku u kruhovej napájačky asi 1 cm, od 5. týždňa veku až do konca života 1,6 cm. 

Pri odchove káčat na podstielke pokrýva podstielka 4/5 alebo 5/6 podlahovej plochy haly. Zvyšok pripadá na rošty, tu sa umiestňujú napájačky. Podstielka (rezaná slama) sa v hale zakladá do výšky 5 - 15 cm podľa dĺžky pobytu káčat. Na podstielku sa okolo tepelného zdroja dávajú papierové alebo plastové kruhy vysoké asi 30 cm. V kruhu sa podstielka pokrýva papierom, na ktorý sa dávajú kŕmidlá a malé klobúkové napájačky. Papiere sa z kruhu odstránia asi v 5. deň a vlastné kruhy v 7. dni veku. Od tej doby sa môžu používať tubusové kŕmidlá a automatické klobúkové napájačky alebo prietokové žľabové napájačky. Pri kvapátkových napájačkách sa počíta so 6 - 8 káčatami na 1 napájačku. Kruhové kŕmidlá a kvapátkové napájačky je možné používať od 1. dňa veku káčat. Na podstielku sa umiestňuje 12 - 20 káčat do veku 4 týždňov (podľa dĺžky teplého odchovu), neskoršie 6 kusov na 1m2. Napájací priestor pri napájačke by mal byť 50 mm na 1 kus. Na napájanie sú vhodné prietokové napájačky, od 21. dňa veku aj napájacie žľaby. Šírka napájacieho priestoru je v prvých troch týždňoch pre 1 káča 10 mm, potom sa zväčšuje na 20 mm žľabu na 1 kus. Zásady odchovu káčat na podstielke v kombinácii s výbehmi sú rovnaké ako pri odchove na podstielke s tým, že odchovne sú doplnené výbehom (obmedzený suchý, voľný alebo vodný). Povrch výbehu môže byť trávnatý, piesčitý, betónový alebo vystlatý slamou. Do výbehu sa káčatá môžu pustiť vo veku okolo 7 dní, ak je vonku teplota vyššia ako 20 °C. Rozmery prielezu (otvoru) v stene haly by mali byť 50 x 50 cm. Pokiaľ je prístupný aj vodný výbeh, necháme káčatá samé vyhľadať vodu. U suchých výbehov počítame s 3 káčatami na 1m2, u vodných výbehov 200 - 300 kusov na 1 ha vodnej plochy. Odchov káčat na roštoch umožňuje zvýšiť koncentráciu zvierat na 1 m2 podlahovej plochy o 25 %. Rošty môžu byť kovové, potiahnuté plastom alebo celé z plastu. Z podroštového priestoru odstraňuje trus zhrňovacia lopata, pokiaľ sa použijú kvapátkové napájačky. Zásady odchovu na roštoch sú podobné ako pri odchove na podstielke. Najvhodnejšie sú pre odchov káčat kompletné kŕmne zmesi. Pre kačičky od 1. dňa do 8. týždňa veku sa používa prvý typ zmesi, od 8. do 24. týždňa veku druhý typ zmesi a od 24. týždňa až do konca znášky tretí typ kŕmnej zmesi.

Výkrm kačíc
Výkrm káčat sa rovnako ako odchov delí na dve obdobia. Prvé obdobie je s vyššou teplotou a jeho dĺžka je v letnom období 14 - 21 dní, v zime 28 dní. Druhé obdobie s nižšou teplotou je od štvrtého týždňa veku do konca výkrmu. Nároky na ustajnenie, ako aj teplotu a relatívnu vlhkosť prostredia sú porovnateľné s odchovom, líši sa len svetelný režim a zloženie kŕmnych zmesí. V prvom týždni sa svieti 23 hodín pri intenzite svetla 20 luxov. Od druhého týždňa do konca výkrmu sa svieti 16 hodín pri intenzite svetla 5 luxov. 

Výživa je tiež odlišná od odchovu. Používajú sa kompletné kŕmne zmesi, do veku troch týždňov zmes s obsahom 22 % dusíkatých látok, sypká. Približná spotreba na kus predstavuje 2 kg. Od štvrtého týždňa do konca výkrmu sa podáva zmes granulovaná s nižším obsahom dusíkatých látok (18 %). Orientačná spotreba je 7 kg na kus. Intenzívnym výkrmom za 47 – 49 dní získame kačice o živej hmotnosti 2,8 - 3,0 kg pri spotrebe krmiva 2,8 kg na kg prírastku.

Intenzívne spôsoby výkrmu sú na podstielke a na roštoch. Káčatá sú v hale ustajnené na podstielke po celý výkrm, hustota na 1 m2 je 7 káčat. Výkrm na podstielke v kombinácii s výbehom je sezónny a extenzívnejší. Káčatá sa chovajú prvé tri týždne v hale na podstielke, alebo na roštoch, potom sa premiestňujú do prístreška, ku ktorému patrí suchý, alebo vodný výbeh. Na 1 ha vodnej plochy sa odporúča maximálne 500 káčat. Na prietokových rybníkoch s regulovaným prietokom sa kapacita zvyšuje na 1 000 kačíc na 1 ha. Na prietokových rybníkoch s regulovaným prítokom vody sa odporúča 1 000 kačíc na 1 ha, bez regulovaného prítoku 500 zvierat na ha. Ak sa kačice kŕmia na pevnom výbehu, treba počítať s obsadením 8 – 10 ks na 1 m2.

V súčasnosti sa v chovateľskej verejnosti prejavuje väčší záujem o chov pižmových kačíc. Pri výkrme sú mladé kačice jatočne zrelé vo veku asi 65 dní a dosahujú živú hmotnosť asi 2,4 kg. Káčery však dosahujú jatočnú zrelosť až v 80. dni výkrmu, ale v tej dobe dosahujú jatočnú hmotnosť už 4,3 kg. V dospelosti váži káčer kačice pižmovej až 5,0 kg, kačica len 2,5 kg. 

Chov plemenných kačíc
Základom chovu kačíc pre produkciu násadových vajec je zostavenie chovného kŕdľa. Chovné kačice sa posudzujú podľa exteriéru, konštitúcie a zdravotného stavu. Výber zvierat začína asi vo veku 24 týždňov, kedy sa kačice premiestňujú s odchovom do kačičiarní, v ktorých budú znášať. Pred zahájením znášky prevedieme individuálnu selekciu. Do chovného kŕdľa sa zaraďujú kačice vo veku 26. – 30. týždňa, káčery v 28. – 32. týždni podľa systému odchovu. Optimálny pomer pohlavia je 1 : 5-6. Začiatok znášky a dĺžku znáškového cyklu je možno ovplyvniť výživou a svetelným režimom.

Pri intenzívnom chove kačíc sa vymieňa chovný kŕdeľ každý rok a znáškový cyklus sa predlžuje na 35 - 40 týždňov riadením výživy a svetelným režimom. Riadený svetelný režim sa odporúča hlavne pre dosiahnutie dlhého znáškového cyklu. Svetelný deň sa kačiciam začína predlžovať ku koncu odchovu, asi 4 týždne pred začiatkom znášky. V dobe znášky by mala byť dĺžka svetelného dňa 15 - 17 h. Chov plemenných kačíc môžeme uskutočňovať v halách s hlbokou podstielkou so spevnenými výbehmi a vodným výbehom, v halách s roštami a so spevneným výbehom a napájacím žľabom, alebo kombináciou uvedených systémov. 

2.2. Chov husí

Husi patria medzi nedocenený druh hydiny, ale spolu s kačicami sú vhodné pre marginálne územia, kde je chov extenzívnejší. 

Odchov húsat
Odchov húsat sa uskutočňuje od vyliahnutia po zaradenie do kŕdľa vo veku 7 - 8 mesiacov. Na základe požiadaviek húsat na prostredie a jeho mikroklímu môžeme odchov rozdeliť na dve obdobia, s vyššou teplotou do veku 3 – 4 týždňov a s nižšou teplotou od 3 - 4 týždňov do veku 31 týždňov. Najmä v prvom období odchovu sa húsatám venuje zvýšená starostlivosť. Pred naskladnením sa odchovňa vyčistí, vydezinfikuje, podstielka sa pripravuje podobným spôsobom ako pre odchov kačiatok a odchovňa by mala byť vyhriata na požadovanú teplotu. Do odchovni sa húsatá zastavujú v menších skupinách (100 - 130 kusov). Jednodňové húsatá sa umiestňujú do kruhu okolo tepelného zdroja. Kruhy sa odstraňujú v 5. - 7. dni veku. Na zdravie húsat priaznivo pôsobí dostatok priestoru (na 1 m2 dávame 8 húsat). Po celú dobu „teplého“ odchovu zostávajú húsatá v odchovni.

Húsatá môžu byť odchovávané na hlbokej podstielke, na roštoch alebo kombinovaním podstielky (v prvých dňoch odchovu) s roštmi (v neskoršom období). Odchov na roštoch umožňuje zachovanie lepšej zoohygieny, možnosť lepšej dezinfekcie, zamedzenie styku s vlhkou podstielkou, ušetrenie nákladov na podstielku a jej nastielanie. Podstielka môže byť z hobľovancov z mäkkého dreva alebo slamy, rezanej na dĺžku 10 - 15 cm. Navrstvuje sa do výšky 10 - 15 cm. 
V druhom období od 3 - 4 týždňov do veku 31 týždňov sa uskutočňuje už odchov oddelene podľa pohlavia v nevykurovaných odchovniach s výbehom. Toto obdobie je vzhľadom na rozdielne požiadavky húsat vhodné rozdeliť na tri etapy:

§                     Odchov od veku 3 - 4 týždňov do veku 10 - 12 týždňov. Húsatá už môžu byť vo väčších skupinách (400 - 800 ks). Odchov sa uskutočňuje v tzv. studených odchovniach na podstielke alebo na roštoch v kombinácii s výbehom. Na 1 m2 podlahovej plochy sa umiestňuje 4 - 5 kusov, vo vodnom výbehu sa počíta s 300 húsatami na 1 ha. Druhé obdobie odchovu je charakterizované intenzívnym rastom, je ukončené vývinom peria a dochádza k prvému vypadávaniu peria. Vo veku 9 – 10 týždňov je nutné husi prvý raz podšklbať, získame pritom 80 - 100 g peria z jedného zvieraťa.

§                     Druhá etapa odchovu je od 10 - 12 týždňov do 26 - 27 týždňov. V tomto období sa ukončuje rast a vývin húsat a prírastky živej hmotnosti sú najnižšie. Koncentrácia je 3 húsatá na 1 m2. V tomto období by sa húsatá mali nútene zaháňať do bezokenných hál, pretože sa odporúča krátky svetelný deň (8 hodín). Druhý raz podšklbávame húsatá za 6 – 7 týždňov po prvom, kedy získame 140 – 160 g peria z jedného húsaťa. Kvalita peria je lepšia ako pri prvom podšklbe. Ďalšie podšklbávanie sa robí pravidelne po 6 –7 týždňoch až do obdobia preradenia husí na chov.

§                     Tretia etapa odchovu je vlastne prípravou na znášku a začína asi mesiac pred predpokladanou pohlavnou dospelosťou. Chovný kŕdeľ sa zostavuje v pomere pohlavia 1 : 3-4. Ustajnenie je v znáškových halách. Svetelný deň sa začína predlžovať na 14 h. Húsatám sa už podáva kŕmna zmes pre chovné husi v množstve 250 g na kus a deň. Za optimálnu relatívnu vlhkosť vzduchu sa pre húsatá považuje rozmedzie 60 - 65 %. Ventilácia vzduchu má zaistiť výmenu vzduchu v množstve 4 m3.h.kg-1 živej hmotnosti v letnom období, v zime asi 1 m3.h.kg-1 živej hmotnosti vo výške zvierat. Prúdenie vzduchu by malo byť v rozmedzí 0,2 - 0,3 m.s-l. Vetranie a výmena vzduchu by mali zaisťovať odvod škodlivých plynov, ich obsah by nemal presiahnuť u čpavku 0,001 %, sírovodíka 0,001 % a u oxidu uhličitého 0,25 %. Intenzita osvetlenia má byť rovnomerná, aby húsatá videli na krmivo a vodu. Do 4. dňa veku húsat sa odporúča 23 až 24 hodinový svetelný režim pri intenzite osvetlenia 20 1uxov (asi 4 W na 1 m2) podlahovej plochy. Od veku 5 dní do 10 - 12 týždňov sa svetelný deň skráti na 14 - 16 hodín a potom až do konca odchovu sa svieti len 8 hodín. Intenzita osvetlenia môže byť nízka - 5 luxov, pretože sa pri nej do určitej miery obmedzuje spotreba krmiva a výskyt kanibalizmu.

Do 4 týždňov po vyliahnutí by sa húsatá mali kŕmiť zmesou, ktorá má približne 20 - 22 % dusíkatých látok (240 g NL). Je rovnako určená aj pre výkrm. Spotreba zmesi je asi 1,5 kg na kus. Vhodnejšia je zmes granulovaná. U húsat do 2 týždňov veku preferujeme jemnejšie šrotovanie (do 3 mm), následne v rastových kŕmnych zmesiach sa môže jemnosť šrotovania pohybovať od 4 -  5 mm. Od 5. týždňa sú už nároky húsat na obsah živín nižšie. Od piateho týždňa veku tvorí základ kŕmnej dávky pastvový porast alebo zelené kŕmenie. V tomto období sa podávajú kŕmne zmesi so 17 - 18 % dusíkatých látok (170 g NL). Spotreba kŕmnej zmesi v chove sa pohybuje okolo 45 kg na kus, pri použití pastvy a zrnín sa spotreba znižuje asi na 25 - 30 kg. 

Výkrm husí
Výkrm husí rozdeľujeme na tri spôsoby:

§                     Výkrm brojlerových husí - mäsový výkrm husí v období intenzívneho rastu a tvorby svaloviny. Brojlerová hus je jatočne zrelá vo veku 8 - 9 týdňov, keď dosahuje živú hmotnosť 3,8 - 4,2 kg. Na výkrm sú vhodné husi s jemnou kostrou, so širokým a hlbokým trupom na krátkej nohe.

§                     Výkrm pečienkových husí - mäsový výkrm do živej hmotnosti 5 - 6 kg. Jatočná zrelosť sa dosahuje vo veku 14 - 16, prípadne až 22 týždňov. Získaná pečienková hus v porovnaní s brojlerovou husou má lepšie osvalenie, najmä prsnej partie. Má však viac podkožného a vnútorného tuku žltej farby. Pri tomto spôsobe výkrmu sa využíva schopnosť pasenia.

§                     Výkrm pečeňových husí - cieľom je produkcia tučných pečení. Súčasne s pečeňou sa získava husací tuk, mastnejšie mäso a perie. Podstata tohoto výkrmu spočíva v tom, že husi v určitej fáze výkrmu sú schopné prijať 6 - 10 razy viac energetických živín ako je ich skutočná potreba. Pri tomto výkrme je potrebné zabezpečiť vhodné zvieratá, obmedzený pohyb zvierat, správnu prípravu zvierat, vysokú intenzitu a správnu techniku výkrmu. Na pečeňový výkrm sú najvhodnejšie husi landeské a tuluské, prípadne ich úžitkové krížence.


V produkcii „farmových husí“ sa húsatám štartérové krmivá skrmujú do 2 týždňov, neskôr objemové krmivá, pre pestrosť pastvy a zrniny. Tieto husi sú obchodne realizované vo veku asi 14 týždňov po kŕmení vysokoenergetickej diéty. Husi môžu byť rovnako predávané vo veku asi 10 týždňov za predpokladu ad libitnej technológie kŕmenia (kŕmne klietky).


Chov plemenných husí
Chovné obdobie má hus oproti ostatným druhom hydiny podstatne rozdielne, v dĺžke i priebehu. V súčasnej dobe sa chovné husi využívajú 3 - 4 roky. V chove husí sa strieda znáškové obdobie, medziznáškové obdobie a príprava na znášku. Husi počas znášky sa prevažne chovajú v halách v kombinácii s výbehmi. Produkcia vajec husí sa zvyšuje asi do 4. - 5. znáškového cyklu. V intenzívnom chove majú husi dva znáškové cykly za rok, jarný je dlhý 4 - 5 mesiacov, jesenný trvá 3 - 4 mesiace. Chovný kŕdeľ môže mať rôznu vekovú štruktúru; odporúča sa 33 % husí jednoročných, 27 % dvojročných, 24 % trojročných a 16 % štvorročných. Každá skupina sa však chová oddelene. 

Prípravná fáza na znášku trvá štyri týždne (december - január). Toto obdobie slúži na vyvolanie alebo obnovenie pohlavnej aktivity husí a gunárov. Pomer pohlavia gunárov a husí sa odporúča 1 : 3-4. Znáškové obdobie trvá rozlične dlho. Pri jednocyklovej znáške je znáška v jarných mesiacoch a trvá 4 - 5 mesiacov. Zvyšnú časť roka sú husi v období znáškového pokoja. Pri dvojcyklovej znáške prvý jarný cyklus trvá 4 - 5 mesiacov, jesenný 3 - 4 mesiace a obdobie medziznáškové 3 - 4 mesiace. 

Pre vysokú znášku je potrebné dodržovať svetelný režim. V prípravnom období na znášku sa predlžuje svetelný deň na 12 - 14 h. V znáškovom období by sa mal svetelný deň predĺžiť na 16 - 17 h. Intenzita svetla pre chovné husi sa odporúča 30 - 40 luxov. Týždeň pred koncom znáškového obdobia sa svetelný deň predĺži na 24 h a za týždeň sa náhle zníži na 8 až 10 hodín. V medziznáškovom období je vhodný prirodzený svetelný deň.

Chov plemenných husí sa uskutočňuje v dvoch formách, extenzívnej (sezónny chov) a intenzívnej, ktorá sa uskutočňuje v halách na hlbokej podstielke alebo na roštoch. Na kŕmenie sa používajú zásobníkové kŕmidlá s mechanizovanou dopravou krmiva zo zásobníkov. Napájanie sa zabezpečuje prietokovými alebo klobúkovými napájačkami. Znáškové hniezda sú umiestnené pozdĺž dlhších strán haly. Šírka individuálnych hniezd je 0,5 - 0,6 m, hĺbka 0,6 - 0,8 m a výška 0,6 - 0,7 m. Hniezda musia byť vystlaté čistým materiálom (hobľovance, slama). Na jedno hniezdo sa počíta s 3 - 4 husami. Hustota obsadenia na hlbokej podstielke je 1,5 - 2 husi na m2 stredne ťažkého typu alebo 1,3 - 1,6 husi ťažkého typu, na roštovej podlahe je to 2 - 2,5 husí stredne ťažkého alebo 1,5 - 2 husi ťažkého typ. Optimálna plocha výbehu je 150 % plochy haly.